Lice za zaštitu podataka o ličnosti (Data Protection Officer)

Rukovalac i obrađivač su dužni da odrede lice za zaštitu podataka o
ličnosti ako obradu vrši organ javne vlasti, ukoliko je obrada masovna i sistematska
ili ukoliko se obrađuju posebno osetljivi podaci. Ovo lice može biti zaposleno kod
rukovaoca odnosno obrađivača ili može ovaj posao obavljati na osnovu ugovora.