Usluge

Izrada akata

 • izrada obaveštenja o obradi podataka o ličnosti
 • izrada evidencija radnji obrade
 • izrada sporazuma o obradi zajedničkih rukovaoca
 • izrada ugovora sa obrađivačima/rukovaocima
 • izrada uputstva rukovaoca
 • izrada pravilnika o obradi podataka o ličnosti i postupanju u slučaju povrede podataka
 • izrada pravilnika o bezbednosti obrade
 • izrada procene uticaja na zaštitu podataka
 • izrada politike privatnosti za internet sajt
 • izrada politike o korišćenju kolačića (cookies) na internet sajtu
 • izrada kodeksa postupanja
 • izrada obavezujućih poslovnih pravila

Obuka zaposlenih

Pravo na privatnost odnosno zaštita podataka o ličnosti predstavlja ljudsko pravo zagarantovano Ustavom i međunarodnim dokumentima o ljudskim pravima. Zaposleni su dužni da postupaju u skladu sa propisima koji regulišu zaštitu podataka o ličnosti, a vi kao poslodavac dužni ste da organizujete odgovarajuću obuku, i radite na podizanju svesti o značaju zaštite podataka o ličnosti.

Pružanje podrške u postupku pribavljanja pristanka i obezbeđivanje prava pojedinaca

Procena usklađenosti sa ZZPL i GDPR-om – GAP analiza

Procena bezbednosti ličnih podataka i usklađivanje IT sistema sa zahtevima ZZPL i GDPR

 • definisanje konceptualnog ICT modela koji zadovoljava potrebe klijenta
 • implementacija sistema u skladu ICT modelom
 • migracija podataka
 • pseudonimizacija i enkripcija
 • redovne provere usklađenosti aplikacija i modela podataka sa zahtevima ZZPL i GDPR-a

Lice za zaštitu podataka o ličnosti (Data Protection Officer)

U slučaju da vaša kompanija sistematski i redovno obrađuje podatke o ličnosti ili obrađuje posebno osetljive podatke o ličnosti, u obavezi ste da odredite lice za zaštitu podataka o ličnosti. To lice može biti neko od zaposlenih u vašoj kompaniji, ukoliko  poseduje stručno znanje o propisima i praksi u oblasti zaštite podataka, ili možete angažovati nas.

Predstavljanje rukovaoca i obrađivača u Republici Srbiji

Rukovalac odnosno obrađivač koji nema sedište u Srbiji dužan je da odredi predstavnika u Republici Srbiji ukoliko obrađuje podatke lica sa teritorije Srbije.

Predstavljanje rukovaoca i obrađivača u državi članici EU

Rukovalac odnosno obrađivač koji ima sedište u Republici Srbiji dužan je da odredi predstavnika u EU ukoliko obrađuje podatke lica sa teritorije EU.