O nama

GDPro Data Protection pruža usluge usaglašavanja sa propisima koji regulišu zaštitu podataka o ličnosti, definisanja adekvatnog modela informacione bezbednosti, procene rizika povrede bezbednosti i kontinuiranog praćenja usaglašenosti.

S obzirom da zaštita prava na privatnost podrazumeva neraskidivu vezu između pravne nauke i informacionih tehnologija, naš tim čine pravnici i inženjeri informacionih tehnologija sa dugogodišnjim iskustvom u radu u državnim organima, privredi, nevladinim organizacijama i advokatskim kancelarijama.


Šef Pravnog tima

Miloš Todorović

Miloš Todorović je rođen 1974. godine u Beogradu gde je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i položio pravosudni ispit. Radio je i u javnom i u privatnom sektoru, organizacijama civilnog društva i advokatskoj kancelariji. Tokom karijere stekao je iskustvo u primeni, analizi i izradi  zakona, podzakonskih akata, internih opštih i pojedinačnih akata i procedura. Rukovodio je projektima iz oblasti elektronske uprave.

Šef IT tima

Dragan Jeremić

Dragan Jeremić je rođen 1974. godine u Aranđelovcu. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, smer računarska tehnika i informatika. Radio je i u javnom i privatnom sektoru, kod proizvođača, distributera i korisnika IKT opreme, i kao nezavisni konsultant. Tokom karijere je učestvovao u izradi i implementaciji različitih sigurnosnih strategija i planova, koje uključuju implementaciju ISO27001 standarda, izradi Akta o informacionoj bezbednosti, jačanju kapaciteta CERT timova i dr.