Opšta uredba o zaštiti podataka (GDPR) je revolucionarni propis u digitalnoj eri koji je 2016. usvojio Evropski parlament i Savet Evropske unije u cilju zaštite fizičkih lica u odnosu na obradu njihovih ličnih podataka. Ovim propisom, čija primena je počela 25.5.2018. godine, štiti se jedno od osnovnih ljudskih prava, pravo na privatnost, odnosno na zaštitu podataka o ličnosti.

GDPR je zamenio sve do tada postojeće akte o zaštiti ličnih podataka i povećao obaveze pravnih lica u vezi sa zaštitom podataka kao i njihovu odgovornost. Takođe, ovaj zakon primenjuje se u čitavom spektru obrade podataka o ličnosti – od prikupljanja, preko korišćenja istih do njihovog brisanja.

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 9. novembra 2018. godine nov Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL), zasnovan na istim principima kao GDPR, koji je počeo da se primenjuje 21. avgusta 2019. godine.

Vaša organizacija dužna je da propiše politike i procedure o postupanju sa ličnim podacima kako bi osigurala dokazivanje usklađenosti sa ZZPL i GDPR-om. Nova pravila važe za sva pravna lica, bilo koje veličine, koja obrađuju lične podatke.

Pravna priroda zaštite podataka brzo se razvija i predstavlja izazove za preduzeća, organizacije i državne organe. Ako radite sa klijentima, nudite usluge preko interneta, u sektoru finansijskih usluga ili ste u posedu posebno osetljivih ličnih podataka, vaše poslovanje može biti posebno ugroženo.

Kompanije koje iskazuju posebno poštovanje prema privatnosti svojih klijenata steći će zavidnu prednost na tržištu i pokazati da idu u korak sa vremenom i postojećim propisima u celoj Evropi.

 

Usaglašavanje obezbeđuje:

  • konkurentnost na tržištu
  • poboljšanje poslovne reputacije
  • lojalnost prema klijentima
  • lojalnost prema zaposlenima
  • tačne i precizne podatke o klijentima
  • unapređenu proceduru upravljanja podacima

Takođe, smanjuje se:

  • trošak obrade podataka
  • mogućnost pokretanja upravnih postupaka i postupaka za naknadu štete