Izrada internih procedura, ugovora, GAP analize, analize procene rizika, kodeksa ponašanja i obavezujućih poslovnih pravila.

U skladu sa pozitivnim propisima, rukovaoci i obrađivači podataka
dužni su da svoje poslovne procese vezane za obradu ličnih podataka i njihovu
bezbednost urede internim aktima, kao i da ugovorom definišu obim obrade
podataka.